ISO 14001

Bạn đang ở đây

Tổng số kết quả: 10
STT Tên tài liệu Tải về
1 Quy trình yêu cầu chứng nhận của khách hàng Download
2 Quy trình chứng nhận cho tất cả các tiêu chuẩn Download
3 Quy trình xem xét hợp đồng Download
4 Quy định sử dụng dấu công nhận Vicas Download
5 Điều kiện sử dụng dấu công nhận UKAS Download
6 Quy trình ban hành và thu hồi chứng nhận Download
7 Quy trình giải quyết những phản hồi và khiếu nại đối với Tổ chức Chứng nhận Download
8 Sử dụng dấu công nhận và logos Download
9 Bản đăng ký chứng nhận đa tiêu chuẩn Download
10 Bản đăng ký chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Download