ISO 45001

Bạn đang ở đây

Xin DAS cho biết: Những khó khăn gì trong quá trình áp dụng ISO
DAS trả lời: Hiện nay để áp dụng thành công hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế chúng ta phải nắm rõ thành công ở đây theo DAS là phải theo nguyên tắc 80/20 có 02 khía cạnh

Thứ nhất: Áp dụng thật sự có hiệu quả tại doanh nghiệp ( Chiếm 80%)

Thứ hai: Nhận được chứng chỉ ( Chiếm 20%)

Và DAS hướng tới các khách hàng coi trọng chất lượng là 80% và Chứng chỉ là 20% chứ không hướng tới khách hàng coi trọng Chất lượng (20%) và Chứng chỉ là 80%

Do vậy DAS trả lời như sau về những khó khăn của doanh nghiệp khi áp dụng là

1. Cách thức làm việc cũ không hướng theo cái mới

2. Thiếu sự quan tâm của lãnh đạo ( Nhất là lãnh đạo cao nhất)

3. Hạn chế về nguồn lực

4. Xây dựng hệ thống tài liệu không phù hợp ( Do vậy đơn vị tư vấn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản)

5. Thiếu sự nhiệt tình của các cán bộ quản lý cấp trung gian

6. Phối hợp giữa các bộ phận còn kém
7. Tâm lý không thích thay đổi
Xin DAS cho biết: Lợi ích của việc áp dụng ISO là gì
DAS trả lời: Hiện nay để có hiệu quả thật sự khi áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế chúng ta phải nắm rõ hiệu quả ở đây theo DAS là phải theo nguyên tắc 80/20 có 02 khía cạnh

Thứ nhất: Áp dụng thật sự có hiệu quả tại doanh nghiệp ( Chiếm 80%)

Thứ hai: Nhận được chứng chỉ ( Chiếm 20%)

Và DAS hướng tới các khách hàng coi trọng chất lượng là 80% và Chứng chỉ là 20% chứ không hướng tới khách hàng coi trọng Chất lượng (20%) và Chứng chỉ là 80%


Do vậy lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ có hiệu quả như sau

1. Tạo được khung " Pháp lý" cho các hoạt động tổ chức một cách có hệ thống

2. Chất lượng công việc tốt hơn ( Bởi có các quy trình quy định rõ ràng do vậy tính chuyên nghiệp cao hơn)

3. Cán bộ quản lý không mất nhiều thời gian giải quyết các công việc sự vụ

4. Nâng cao uy tín của Tổ chức

5. Đào tạo nhân viên mới nhanh hơn ( Bởi theo DAS thi có các quy trình quy định rõ ràng và phù hợp thì nhân viên mới vào sẽ thuận lợi hơn và chỉ cần thực hiện theo quy trình)

6. Là cơ sở cho các hoạt động cải tiến 

7. Khách hàng tin tưởng hơn trong việc quan hệ và cung cấp các dịch vụ đơn vị