ISO 9001

Bạn đang ở đây

Cùng với sự phổ biến đáng kể trong vài năm gần đây, hầu hết các công ty hiện nay đã nhận thấy rằng, biểu tượng của việc phê duyệt chất lượng sẽ giúp củng cố hình ảnh của họ trong cộng đồng kinh doanh và những khách hàng tiềm năng. Việc chứng minh một công ty có văn hóa chất lượng  cung cấp sản phẩm và dịch vụ phù hợp là một thử thách quản lý quan trọng. Không cần nói chúng ta cũng hiểu rằng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả sẽ cải thiện sự thỏa mãn của khách hàng, hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm được chi phí đồng thời tích cực nâng cao hình ảnh công ty.

Ø       Thế nào là tiêu chun ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đưa ra mô hình hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Hệ thống chung và thích hợp cho tất cả các loại hình tổ chức. Do vậy, các tổ chức mô hình nhỏ, vừa hay lớn, tư nhận hay nhà nước bao gồm cả tổ chức phi chính phủ đều có thể hưởng lợi từ mô hình hệ thống quản lý chất lượng. Lợi ích tức thời của việc thực hiện ISO 9001 là sự liên kết các hoạt động của các quá trình nội bộ được tập trung vào sự cải tiến thỏa mãn khách hàng theo đó công ty sẽ được nhiều khoản bồi hoàn cả nội bộ và bên ngoài. Tầm quan trọng của những lợi ích này được thể hiện bởi mức độ hiệu quả của các quá trình nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Ø       Nhng li ích ca tiêu chun ISO 9001
 
  • Cải tiến hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực kinh doanh
  • Thu hút đầu tư và cải tiến uy tín thương hiệu
  • Khuyến khích thông tin nội bộ và nâng cao tinh thần
  • Tăng cường thỏa mãn khách hàng
  • Nâng cao hiệu lực và hiệu quả
  • Củng cố hiệu quả nội bộ và cải thiện hoạt động năng suất thông qua việc loại bỏ các chi phí không cần thiết

Ø      Ti sao li chn DAS

Tại DAS, chúng tôi tin vào chứng nhận với cách tiếp cận hợp tác. Nguyên tắc làm việc chủ đạo của chúng tôi là xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực mang tính hỗ trợ khách hàng. Với một đội ngũ chuyên gia năng lực cao, chúng tôi tin tưởng rằng các tổ chức đang tìm kiếm, thực hiện khung chương trình bằng cách tiếp cận theo hệ thống để quản lý quá trình kinh doanh đồng thời đáp ứng các yêu cầu luật định của khách hàng