Chính sách

Bạn đang ở đây

TIN CẬY – KHÁCH QUAN –CHUYÊN NGHIỆP

Tổ chức chứng nhận SMG, Tổ chức chứng nhận DAS Việt Nam bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, các cấp quản lý, chuyên gia đánh giá, nhân viên văn phòng và những cá nhân tham gia vào hoạt động chứng nhận nhận thức được các yêu cầu và tầm quan trọng của sự công bằng khi thực hiện dịch vụ đánh giá cấp chứng nhận.

Nguồn doanh thu, lợi nhuận của DAS Việt Nam cho dịch vụ chứng nhận được khách hàng thanh toán. Chúng tôi nhận thấy đây là các mối nguy đối với sự công bằng và đã xây dựng các biện pháp kiểm soát đảm bảo sự công bằng được thực hiện. 

Các quyết định chứng nhận của SMG dựa trên các bằng chứng khách quan, là cơ sở đưa ra các kết luận phù hợp hay không phù hợp. Mọi quyết định của DAS Việt Nam đưa ra không bị ảnh hưởng hoặc bị tác động bởi bất kỳ lợi ích nào từ nội bộ hay bên ngoài. Các Quyết định chứng nhận được thẩm định bởi Hội đồng chứng nhận và được ký bởi người Đại diện pháp luật.

Các quá trình chứng nhận được đánh giá bởi các Tổ chức công nhận uy tín (IAS và BOA), các hoạt động đánh gía nội bộ và kiểm soát các quá trình thường xuyên được thực hiện.
 

DAS Việt Nam nhận diện các nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan bao gồm:

  • Tư lợi: nguy cơ nảy sinh từ cá nhân hoặc tổ chức hành động vì lợi ích riêng của mình. Trong hoạt động chứng nhận, tính tư lợi về tài chính là nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động chứng nhận
  • Tự xem xét: nguy cơ nảy sinh từ việc các cá nhân hoặc tổ chức xem xét hoạt động động chứng nhận. Khi đánh giá hệ thống quản lý của khách hàng, DAS Việt Nam không triển khai các hoạt động tư vấn.
  • Thân quen (hoặc tin tưởng): nguy cơ nảy sinh từ cá nhân hoặc tổ chức quá quen thuộc hoặc tin tưởng vào người khác thay cho việc tìm kiếm bằng chứng đánh giá. DAS Việt Nam không thuê Tổ chức chứng nhận khác là thầu phụ cho hoạt động chứng nhận.
  • Bị đe dọa: nguy cơ nảy sinh từ một người có nhận thức về việc bị ép buộc công khai hay bí mật. Ví dụ mối nguy từ việc bị đe doạ hay bị thay thế hoặc bị báo cáo tới người giám sát.