Giới thiệu

Bạn đang ở đây

Giới thiệu
01-03-2019
TIN CẬY – KHÁCH QUAN –CHUYÊN NGHIỆP Tổ chức chứng nhận SMG, Tổ chức chứng nhận DAS Việt Nam bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, các cấp quản lý, chuyên gia đánh giá, nhân viên văn phòng và những cá nhân... Chi tiết
01-03-2019
Internatioanl Accreditation Service - là một tổ chức công ích, phi lợi nhuận đã cung cấp dịch vụ công nhận từ năm 1975. IAS công nhận nhiều công ty và tổ chức bao gồm các cơ quan chính ph... Chi tiết
01-03-2019
  Thế mạnh của chúng tôi Giấy chứng nhận ISO27001, ISO9001, ISO14001, ISO45001 được công nhận toàn cầu bởi UKAS Năng lực của chuyên gia đánh giá được IRCA công nhận,  DAS UK phê duyệt,... Chi tiết