Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Certificate number: SVI25659
Validation date: 17/11/2021
Certification address: Khu 5, phường Thác Mơ, thị trấn Phước Long, tỉnh Bình Phước
Tỉnh/TP: Bình Phước,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Sản xuất và kinh doanh điện năng
Files: