Công ty Thủy điện Đại Ninh

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Thủy điện Đại Ninh
Certificate number: SVI25629
Validation date:
Certification address: Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh/TP: Lâm Đồng,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý, vận hành, sản xuất điện