Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
Certificate number:
Validation date: 17/12/2021
Certification address: Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope:
Files: