Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn

Bạn đang ở đây

Company’s name: Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn
Certificate number: SVI35534 - NVQ25637
Validation date: 20/12/2022
Certification address: Khu vực Thới Lợi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Tỉnh/TP: Cần Thơ,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Certification scope: Quản lý các dự án do EVNGENCO 2 làm chủ đầu tư
Files: