Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS)

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS)
Certificate number: NVI33322
Validation date: 19/12/2023
Certification address: Lô P5, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Certification scope: Cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu
Files: